Стратегія розвитку

Підготовка фахівців у Білоцерківському інституті економіки та управління Університету «Україна» спрямовується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, технологіях, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Метою діяльності Білоцерківського інституту економіки та управління вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» є забезпечення фундаментальної наукової та практичної підготовки, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їхніх потреб, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації з відривом (денна), без відриву (заочна) та введення новітніх освітніх технологій відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту».

Навчальний заклад зорієнтований на навчання специфічної категорії населення – осіб із особливими потребами і працює над створенням належних умов для реалізації потенційних можливостей молодих інвалідів шляхом їхньої професійної та соціальної адаптації.

Стратегія наукової діяльності інституту спрямована на:

  • проведення прикладних і фундаментальних досліджень по розробці та впровадженню нових технологій навчання, зокрема адаптаційно-освітніх, науково-дослідницьких та реабілітаційних програм підготовки спеціалістів із числа осіб, які потребують соціальної допомоги;
  • проведення маркетингу ринку праці, організацію співробітництва між науково-дослідними інститутами, підпорядкованими різним Міністерствам, інститутами Національної Академії наук України при створенні нових курсів дисциплін та внесенні змін до програм навчання;
  • створення методологічного та апаратного підґрунтя для організації наскрізної освіти громадян України протягом усього життя без відриву від роботи;
  • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із гуманітарних, природничих, технічних напрямів науки та культури тощо.