Підсумкова атестація магістрів-документознавців на відмінно!

16 лютого 2018 року на кафедрі інформаційної, бібліотечної та архівної справи Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна» відбулась підсумкова атестація студентів ОC «магістр» освітньо-професійної програми «Магістр у галузі інформації, інформаційний аналітик» зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у формі захисту дипломних робіт.

У представлених на розгляд Екзаменаційної комісії дипломних роботах були висвітлені актуальні проблеми документознавства та інформаційної діяльності, що, зокрема, мають і практичне значення для розвитку архівної, бібліотечної справи, документознавства та інформаційної діяльності в Україні. У дипломних роботах використані сучасні методи досліджень, які повністю відображають усі аспекти діяльності об’єктів дослідження, сформовані самостійні й оригінальні висновки та пропозиції, що є результатом кропіткої роботи студентів-магістрантів та їхніх наукових керівників. Переважну більшість дипломних робіт, представлених до захисту, апробовано на науково-практичних конференціях та опубліковано у збірниках тез доповідей.

Під час захисту доповіді студентів-магістрантів супроводжувалися використанням мультимедійного обладнання, що надавало матеріалам дослідження наочності та дозволяло оцінити рівень підготовки кожної дипломної роботи. Студенти демонстрували вміння та навички комплексного володіння сучасними системами управління документообігом та системами інформаційно-документаційного забезпечення управлінської діяльності організацій різних галузей і форм власності, вміння й навички у галузі теорії і практики управління інформаційними ресурсами та базами даних інформаційних установ тощо.

Кращими були визнані дипломні роботи магістрантів Гіренко Г.С. та Демченко А.В.

Впевнені, що наші випускники – магістри в галузі інформації, інформаційні аналітики заповнять відчутну прогалину у сфері документознавчо-інформаційних кадрів в інфраструктурі нашої держави.

Щиро бажаємо випускникам успіхів у подальших наукових пошуках, професійному та особистому житті!