Науково-дослідна діяльність

Наукова діяльність Білоцерківського інституту економіки та управління вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» підпорядкована проректору з наукової роботи та міжнародної діяльності.

Організацією та проведенням наукових досліджень на факультетах (економічному та соціально-правовому) керують декани.

В інституті визначені такі пріоритети: спрямування фундаментальних науково-дослідних робіт на вирішення актуальних проблем суспільства та широке впровадження результатів наукових досліджень; забезпечення інтеграції навчального процесу та науки, органічної єдності змісту освіти й програми наукової діяльності; розвиток міжнародного наукового співробітництва, підготовка молодих науковців для наукових шкіл — магістрів, кандидатів і докторів наук; удосконалення організації науково-дослідної роботи студентів; популяризація наукових досягнень науковців шляхом активної участі у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, виставках, виступах у засобах масової інформації, організація науково-видавничої діяльності.

Наукова робота здійснюється згідно з планом проведення наукових досліджень, тематика яких зареєстрована в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації. Наукові проблеми, які вивчаються науково-педагогічними працівниками інституту, торкаються різних галузей наукового знання.

В інституті існує дві наукові школи. Наукову школу кафедри фінансів та кредиту «Проблеми становлення та функціонування фінансової системи в умовах трансформації економіки України» очолює доктор економічних наук, професор Юхименко П.І. Наукову школу кафедри документознавства та інформаційної діяльності «Актуальні проблеми соціально-документних комунікацій» очолює доктор філософських наук, професор Ломачинська І.М.

Загальна чисельність науково-педагогічного персоналу – 90 осіб, із них докторів наук, професорів – 13 осіб, кандидатів наук, доцентів – 44 особи.

В інституті над дисертаційними дослідженнями плідно працюють 7 аспірантів (які є випускниками інституту), 4 здобувачі, 4 докторанти. За час існування вищого навчального закладу захищено одну докторську дисертацію та 17 кандидатських дисертацій, 9 науково-педагогічним працівникам присвоєно вчені звання доцента та професора, 5 викладачів отримали подвійні дипломи і мають міжнародний ступінь доктора філософії і права.

Протягом 2003-2013 н. р. в інституті власними силами було проведено 15 міжнародних науково-практичних конференцій та 14 всеукраїнських cтудентських науково-практичних конференцій.

Окрім того, щороку проводиться більше 10 кафедральних студентських конференцій та науково-методичні семінарів, де викладачі та студенти обговорюють наукові проблеми.

На основі подання кафедр науково-методичним відділом інституту проводиться вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду науково-педагогічних працівників у межах здійснення їх атестації, організуються творчі звіти провідних викладачів закладу.

Студенти інституту денної та заочної форм навчання мають змогу проводити наукові дослідження під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників інституту. На сьогодні на кафедрах інституту сформовано 15 наскрізних тем наукових досліджень до яких залучено 93 студента. На кожній з шести кафедр інституту плідно працюють 3 студентські наукові товариства та 4 студентські наукові гуртки, в яких беруть участь 134 студента. Студенти-гуртківці займаються науково-дослідною роботою: беруть участь у науково-практичних конференціях, працюють над науковими та магістерськими роботами.

Щорічно студенти інституту беруть активну участь у конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах, що проводяться як в інституті, Університеті «Україна», так і в провідних вітчизняних вишах (конкурс студентських наукових робіт у рамках щорічної Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих учених «Молодь: освіта, наука, духовність», Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів із особливими освітніми потребами та конкурс студентських наукових робіт за тематикою наукових досліджень університету в рамках щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі», конкурс студентських творчих робіт із соціальних комунікацій, Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук).

Результатом активної участі студентів у конкурсах та олімпіадах є постійні призові місця, іменні стипендії, грамоти, дипломи, подяки та цінні подарунки.

Наукові дослідження окремих науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна» стали основою для написання ними монографій, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Так, за роки існування інституту видано біля 200 монографій, підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників, курсів лекцій.

Науково-педагогічні працівники інституту активно публікують результати власних наукових досліджень у фахових наукових виданнях України. Загальна кількість опублікованих статей науково-педагогічного персоналу інституту у 2012-2013 навчальному році становить 39 найменувань, у тому числі – 7 у зарубіжних виданнях. Студентами, магістрантами та викладачами інституту в зазначений період виголошено 229 доповідей на конференціях різних рівнів: міжнародних, всеукраїнських, університетських, студентських, 97 тез доповідей опубліковано.

Редакційно-видавничим відділом інституту щорічно видається 2 збірника наукових праць та 2 збірника матеріалів науково-практичних конференцій (міжнародної та всеукраїнської).

Перспективний план фундаментальних та прикладних наукових досліджень

викладачів і студентів університету на 2018-2020 рр.

п/п

Тематика виконаних НДР, галузь науки Навчально-виховний підрозділ П.І.Б.

керівника та виконавців НДР, науковий ступінь, вчене звання

Термін виконання Заходи впровадження результатів НДР у навчальний процес

Очікувані результати

(впровадження, публікації, дисертації, анотований звіт, ліцензії, патенти, документи на авторське право)

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1 Антикризове управління суб’єктами господарюванням в умовах невизначеності та ризику. . Шифр та назва галузі знань: 07 «Управління та адміністрування».

 

БІЕУ,

кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування»

Керівник:

д.е.н., професор Загурський О.М.

Виконавець:

Волков С.С.

23.02.2012 – 2015 рр. Підготовка та захист курсових та магістерських робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Публікація наукових статей, тез доповідей конференцій різних напрямів. Підготовка та захист дисертації. Видання монографії, 2019 р.
2 Еволюція інформатизації архівної справи в Україні.

Шифр та назва галузі знань: 02 «Культура і мистецтво»

 

БІЕУ,

кафедра «Інформаційна бібліотечна та архівна справа»

 

 

Керівник:

к.філ.н. Цвид-Гром О.П. Виконавці:

Зубченко М.О.

23.02.12 – 2015 рр. Підготовка та захист курсових та магістерських робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Публікація наукових статей, тез доповідей конференцій різних напрямів. Видання монографії, 2018 р.
3 Соціально-документаційні засади документування в Україні.

Шифр та назва галузі знань: 02 «Культура і мистецтво»

 

БІЕУ,

кафедра «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Керівник:

д.ф.н., проф..Ломачинська І.М. Виконавець:

к.філол.н., доц..Цвид-Гром О.П.

23.02.12 – 2017 рр. Підготовка та захист курсових та магістерських робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Публікація наукових статей, тез доповідей конференцій різних напрямів. Видання монографії, 2019 р.
4 Формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності.

Шифр та назва галузі знань: 23 «Соціальна робота»

 

БІЕУ,

кафедра «Психології та соціально-гуманітарних дисциплін»

Керівник:

к.пед.н., доц..Плівачук К.В. Виконавець:

к.пед.н., доц.Плівачук К.В.; к.біол.,доц..Селезньова О.О.;

к. психол. н. Панченко Т.Л.; ст..викл.Трофіменко Н.Є.

18.06.13 –

2018 рр.

Підготовка та захист курсових та магістерських робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Публікація наукових статей, тез доповідей конференцій різних напрямів. Підготовка та захист кандидатської дисертації. Видання колективної монографії, 2018 р.
5 Актуальні питання теоретичної та дидактичної філології

Шифр та назва галузі знань: 03 «Гуманітарні науки»

 

БІЕУ,

кафедра «Психології та соціально-гуманітарних дисциплін»

Керівник:

к. філол.. н., доц..Будугай О.Д.

Виконавці:

ст..викл.Розвозчик П.І..,

Карпова К.

 

18.06.13 – 2018 рр. Підготовка та захист курсових робіт. Підготовка конкурсних робіт для участі у студентських конкурсах наукових робіт різних рівнів. Публікація фахових статей, тез доповідей конференцій різних напрямів.

Публікації в колективній монографії